Artykuły

Próbny egzamin praktyczny VI 2011 - klucz oceniania zadania 5E TA (wersja B)

Kategoria: Egzaminy próbne TA
Piotr Halama

KLUCZ OCENIANIA PRACY EGZAMINACYJNEJ – ZADANIE 5 EDU wersja B

PRÓBNY EGZAMIN ZAWODOWY W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ – ROK 2011

Zadanie: Projekt realizacji prac związanych z przyjęciem wniosku o rejestrację nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski.

I. Tytuł pracy egzaminacyjnej - 3 pkt.
    1. zawiera informacje dotyczące przyjęcia wniosku o rejestrację nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski
    2. podane jest imię i nazwisko osoby składającej wniosek
    3. nie jest poleceniem

II. Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji niezbędne do realizacji projektu związanego z przyjęciem wniosku - 14 pkt.
    4. dane o interesancie dokonującym rejestracji pojazdu - 3 pkt.
    4.1 imię i nazwisko interesanta - 1 pkt.
    4.2 miejsce zamieszkania - 1 pkt.
    4.3 numer PESEL - 1 pkt.
    5. informacje niezbędne do oceny wniosku - 7 pkt.
    5.1 rodzaj pojazdu - 1 pkt.
    5.2 marka, typ i model pojazdu - 1 pkt.
    5.3 rok produkcji i kolor nadwozia - 1 pkt.
    5.4 numer identyfikacyjny VIN - 1 pkt.
    5.5 numer rejestracyjny pojazdu - 1 pkt.
    5.6 numer karty pojazdu - 1 pkt.
    5.7 data złożenia wniosku - 1 pkt.
    6. dane wynikające z procedur i przepisów prawa - 4 pkt.
    6.1 informacja o wymaganych dokumentach - 1 pkt.
    6.2 informacja o miejscu i sposobie załatwienia sprawy - 1 pkt.
    6.3 informacja o terminie załatwienia sprawy i opłacie - 1 pkt.
    6.4 informacja o podstawie prawnej i trybie odwoławczym - 1 pkt.

III. Wykaz czynności, jakie musi wykonać pracownik podczas przyjmowania wniosku interesanta - 25 pkt.
    7. ustalenie osoby interesanta - 1 pkt.
    8. ustalenie sytuacji formalno - prawnej - 1 pkt.
    9. poinformowanie interesantach o potrzebnych dokumentach - 2 pkt.
    10. wydanie wniosku i poinformowanie o sposobie jego wypełniania - 2 pkt.
    11. poinformowanie o miejscu i sposobie załatwienia sprawy - 1 pkt.
    12. poinformowanie o terminie załatwienia sprawy - 1 pkt.
    13. poinformowanie interesanta o wymaganych opłatach - 2 pkt.
    14. poinformowanie o trybie odwoławczym - 2 pkt.
    15. poinformowanie interesanta o podstawie prawnej - 1 pkt.
    16. przyjęcie wniosku - 2 pkt.
    17. sprawdzenie poprawności wypełnienia wniosku - 2 pkt.
    18. sprawdzenie dowodu uiszczenia opłaty - 2 pkt.
    19. sprawdzenie kompletności złożonych dokumentów - 1 pkt.
    20. dokonanie wglądu do oryginału dokumentów dostarczonych przez interesanta - 1 pkt.
    21. poświadczenie za zgodność z oryginałem dostarczonych przez interesanta dokumentów - 2 pkt.
    22. rejestracja wniosku - 2 pkt.

IV. Wykaz dokumentów, jakie musi złożyć interesant dokonujący rejestracji pojazdu - 16 pkt.
    23. wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu - 2 pkt.
    24. oryginał dowodu własności pojazdu - 2 pkt.
    25. karta pojazdu - 2 pkt.
    26. oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów - 2 pkt.
    27. wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji - 2 pkt.
    28. oryginał dowodu osobistego do wglądu - 2 pkt.
    29. dokument potwierdzający zapłatę OC - 2 pkt.
    30. dowód uiszczenia opłaty - 2 pkt.

V. Ocena poprawności dostarczonych przez interesanta dokumentów, kompletności złożonych dokumentów oraz podjętych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - 33 pkt.
    31. ocena poprawności dostarczonych przez interesanta dokumentów - 24 pkt.
    31.1 wniosek interesanta – rejestracja nowego pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski - 13 pkt.
    31.1.1 brak drugiego imienia - 1 pkt.
    31.1.2 błędnie podana data złożenia wniosku - 2 pkt.
    31.1.3 błędnie podany rok produkcji - 2 pkt.
    31.1.4 błędnie wpisany numer karty pojazdu - 2 pkt.
    31.1.5 brak zapisu dotyczącego oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów - 2 pkt.
    31.1.6 brak zapisu dotyczącego dokumentu potwierdzającego zapłatę OC - 2 pkt.
    31.1.7 brak wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji - 2 pkt.
    31.2 dowód wpłaty - 11 pkt.
    31.2.1 błędnie wpisany numer rachunku - 2 pkt.
    31.2.2 błędnie wpisana kwota opłaty - 3 pkt.
    31.2.3 błędnie wpisany adres zamieszkania - 2 pkt.
    31.2.4 brak zaznaczenia wpłaty gotówkowej - 2 pkt.
    31.2.5 brak daty i podpisu wpłacającego - 2 pkt.
    32. ocena kompletności dostarczonych dokumentów - 6 pkt.
    32.1 brakuje oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów - 2 pkt.
    32.2 brakuje dokumentu potwierdzającego zapłatę OC - 2 pkt.
    32.3 brakuje wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji - 2 pkt.
    33. opis podjętych działań ze względu na stwierdzone nieprawidłowości - 3 pkt.

VI. Wykaz sprzętu technicznego i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi interesantki - 5 pkt.
    34. wykaz sprzętu technicznego - 3 pkt.
    34.1 komputer i drukarka - 1 pkt.
    34.2 kserokopiarka i skaner - 1 pkt.
    34.3 niszczarka dokumentów i telefon/faks - 1 pkt.
    35. materiały biurowe - 2 pkt.
    35.1 druki urzędowe/formularze - 1 pkt.
    35.2 pieczątki/pieczęcie - 1 pkt.

VII. Praca egzaminacyjna jako całość - 4 pkt.
    36. przejrzysta w swojej strukturze - 1 pkt.
    37. logicznie uporządkowana - 1 pkt.
    38. napisana językiem właściwym dla zawodu - 1 pkt.
    39. estetyczna i czytelna - 1 pkt.

SUMA: 100 punktów

Plików:
Próbny egzamin praktyczny VI 2011 - schemat oceniania

Próbny egzamin praktyczny VI 2011 - schemat oceniania.

Autor Piotr Halama Strona www Strona domowa Data 2011-06-07 Język  Polski Wielkość 40.98 KB Download 14044

Edukacja HALAMA

Edukacja HALAMA - projekt edukacyjny Fundacji MARCHEWKOWE POLE.

E-zasoby dla technika administracji i technika logistyka.